Bel ons voor een vrijblijvende offerte
0476 33 50 47

Algemene voorwaarden

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contactuele verhouding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en aanvaard door de verkoper in welk geval huidige voorwaarden van toepassing blijven op aanvullende wijze.
 2. De transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de opdachtgever, en derhalve niet redelijkwijze voorzienbaar.
 3. Onze montageprijzen, BTW niet inbegrepen, gelden voor het plaatsen in sponningen, waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn tengevolge van ongevallen, roest of andere oorzaken. Montage in deze sponningen gebeuren op risico en verantwoordelijkheid van de koper.
 4. De levering geldt als geschied als de goederen het adres van de verkoper hebben verlaten. Alle goederen reizen voor risico en op kosten van de bestemmeling, ook wanneer franco wordt geleverd. Wanneer leveranciers in gebreke blijven ten aanzien van de aflevering om welke reden ook, ontheft dit de verkoper van zijn verplichtingen t.o.v. de koper.  Schade ten gevolge van laattijdige leveringen dient concreet aangetoond te worden door, en op kosten van, de koper.  Eventuele schadevergoeding hiervoor zal nooit meer dan 5% van de prijs van de bestelling bedragen.
 5. De verkoper heeft het recht, in geval van gedeeltelijke levering, een overeenkomstige factuur op te stellen, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient te worden genomen. De koper doet derhalve afstand van zijn eventueel recht om voorafgaandelijk integrale levering te eisen.
 6. Alle goederen dienen bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd en opmerkingen dienen te worden genoteerd op de leveringsnota of de factuur. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid aangaande de gevolgen van zichtbaarde of verborgen gebreken, zowel aangaande de materialen als aangaande de plaatsing. De verantwoordelijkheid opzichtens de koper wordt in elk geval beperkt in haar omvang tot de kostprijs van het geleverde materiaal, met inbegrip van het arbeidsloon, nodig voor de plaatsing.  Eventuele klachten dienen binnen de 8 dagen schriftlijk te worden bevestigd, ook al werden deze eerder mondeling meegedeeld.
 7. Zo de koper de bestelling verbreekt, heeft de verkoper de keuze om ofwel de uitvoering van de koop te vorderen ofwel de verbreking lastens de koper, met dien verstaande dat de schadevergoeding voor het geleden verlies en gederfde winst 30% bedraagt.
 8. De betalingen gebeuren altijd contant bij de levering, en zonder korting. De koper erkent het recht van de verkoper om de wagen enkel af te leveren na uitvoering van de betaling, verschuldigd voor levering en uitgevoerde werken. In elk geval blijven de goederen eigendom van de verkoper tot na de betaling zelfs als deze zijn overgedragen of gemonteerd bij een derde persoon.
 9. Ieder op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met de verwijlintresten van 12% jaarlijks. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 12%, zonder ingebrekestelling met een minimum van 65 euro. Er zal eveneens een administratieve kost aangerekend worden van 60 euro. Laattijdige betaling van 1  factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 10. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Als aanlegger heeft de verkoper de keuze tussen de Rechtbanken van Kortrijk enerzijds en deze van het arrondissement, bevoegd voor de koper.
 11. De verkoper kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan glas of sierlijsten bij recuperatie van een ruit. Verantwoordelijkheid voor hermontage van gerecupereerde goederen ligt bij de koper, zowel voor wat betreft de montage als de goederen zelf.